Uzm. Dr.

 

Azər Ismayılov

İxtisas:
İş yeri:
Avrasiya Hospital

İsmayilov Azər Cəbi̇ oğlu 04.10.1982 ci̇ i̇ldə Naxçıvan şəhəri̇ndə anadan olmuşdur. 1999-cu i̇ldə Naxçıvan şəhər İslam Səfərli̇ adına 1 saylı orta məktəbi̇ bi̇ti̇ri̇b, həmən i̇l Azərbaycan Ti̇bb Uni̇versi̇teti̇ni̇n Müali̇cə Profi̇lakti̇ka fakultəsi̇nə daxi̇l olub. 2005-ci̇ i̇ldə Azərbaycan Ti̇bb Uni̇versi̇teti̇ndən məzun olmuşdur. 2005 – 2006-cı i̇llərdə hərbi̇ xi̇dmətdə olmuşdur. 2006 – 2009-cu i̇llərdə Naxçıvan Dövlət Uni̇versi̇teti̇ni̇n Hüquq fakültəsi̇ndə təhsi̇l almışdır. 2009-cu i̇ldə Türki̇yə Cumhuri̇yyəti̇ Egey Uni̇versi̇teti̇ Ti̇bb fakultəsi̇ xəstəxanasının ümumi̇ cərrahi̇yyə kafedrasinda uzmanlıq təhsi̇li̇nə başlamışdır və ‘ renal transplantasyon uygulanan hastalarda endokri̇n sorunlar ve yaşam kali̇tesi̇ ‘ mövzusunda elmi̇ i̇ş müdafi̇ə edərək teori̇ti̇k və prakti̇ki̇ i̇mtahanı uğurla keçərək 2015-ci̇ i̇ldə uzman doktor adına layi̇q görülmüşdür. Bi̇r çox elmi̇ məqaləni̇n müəlli̇fi̇di̇r.

Ali Təhsil
1999-cu ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə Profilaktika fakultəsinə daxil olub. 2005-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinden məzun olmuşdur.

İkinci Ali Təhsil
2006- 2009-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində təhsil almışdır.

Uzmanlıq Təhsili
2009-cu ildə Türkiyə Cumhuriyyəti Egey Universiteti tibb fakultəsi xəstəxanasının ümumi cərrahiyyə kafedrasında uzmanlıq təhsilinə başlamışdır və “Renal Transplantasyon Uygulanan Hastalarda Endokrin Sorunlar Ve Yaşam Kalitesi” mövzusunda elmi iş müdafiyə edərək teoritik və praktiki imtahanı uğurla keçərək 2015-ci ildə Uzman Doktor adına layiq görülmüşdür.

    Sertifikat yerləşdirilməyib.

    Video yerləşdirilməyib.

Eyni ixtisaslı Uzman Həkimlər